Navigation

Theorie-Kolloquium: Phase transitions in string nets: a variational approach

Jan 29
29. Januar 2020 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Hörsaal B, Staudtstr. 5, Erlangen

Sprecher: Julien Vidal (Jussieu, Paris, France))
Phase transitions in string nets: a variational approach